Janébhyah: Janānām Prati: For the people

Janébhyah

Janānām Prati

 

For the people

DSM Satyarthi

Ved: 2 Yajurved:

Uttar Vinshati:

Adhyāý 26: Mantr 2

DSM Satyarthi

——————————————————————————

Yathémām vācham kalyāñīmāvadāni

janébhyah,

Brahmrājanyābhyāgvong shūdrāý

chāryāý ch svāý chārañāý.

Priyo dévānām daxiñāyai dāturih

bhūyāsamayam mé kāmah

samr’dhyatāmup mādo namatu.

——————————————————————————

1Appropriately, I deliver this welfare speech2 for ALL THE PEOPLE3: the intelligent ones4, the politicians5, the workers6, the businesspersons7, the self-praising ones8.

Let me be dear to the divine ones9, for daxiñā10 of the giver11, here12. My this Kām be enriched13. Bow me he being near14.

——————————————————————————

 

 

 

 

Ved 1 R’g Ved:

Mandal 1| Sookt 58| Mantr 6

Divý Janm: Divine Birth

DSM Satyarthi

 

—————————————————————————————————————————-

Dadhushŧvā bhr’gavo mānushéshvā rayim n chārum Suhavam janébhyah,

hotāramagné atithim varéñyam mitram n shévam divyāý janmané.

————————————————————————————————————–

1The pure ones established you2, the beautifully called one3; for people4, properly, in human beings5, like beautiful wealth6, Hota7, Agni8, guest9, worthy to be chosen10, like affectionate friend11, for Divý Janm, Divine Birth12.’

———————————————————————————————————

 

 

Ved: Ved Bhāshý:

R’gved:

Mandal 5: Sookt 1: Mantr 1

DSM Satyarthi

-—————————————————————————-

Abodhyagnihsamidhā janānām prati dhénumivāyatīmushāsam,

Yahvāiv pr’vayāmujjihānāh pr’ bhānavah sisraté nākamachchh.

——————————————————————————————-

Padpāth: Abodhi| agnih| sam-idhā| janānām| prati| dhénum| iv| āyatīm| ushsam|

Yahvāh- iv| pr’|vayām|ut-jihānāh| pr’| bhānavah| sisraté| nākam|achchh.

————————————————————————————-

1. 1Knew Agni samidhā2, for the people3, coming dawn4; like milchcow5. Like the ones who call6, properly rise7, shooting up on high8 like a bird9, proper suns10, to the right place11where there isn’t any sorrow12.

————————————————————————————

 

 More from DSM Satyarthi:

1.  Commentary on Ved

2. More On Hinduism

3. On Islam

4. On History

5. Science Fiction

6.  Creative Adult Sex in English from Durgesh

7. Durgesh in Hindi/Urdu