Ved: 2 Yajurved: Adhyāý 1: Mantr 13

Ved Bhāshý: 2 Yajurved:

Poorv Vinshati:

Adhyāý 1: Mantr 13

DSM Satyarthi

———————————————————–

1Yushmā’ indro’vr’ñīt vr’trtūrýé

Yūyam indram avr’ñīdhvam vr’trtūrýé.

Proxitā sth.

2Agnaýé tvā jushŧam proxāmi

Agnīshomābhyām tvā jushŧam proxāmi.

3Daivýāý karmañé shundhadhvam

Dévýajýāýai yadvo’shuddhāh

Parājaghnuh.

Idam vah tat shundhāmi.

———————————————–

The controller of organs, Muttaqī, selected4 you in holy fight with vr’tr5.

You all selected6 the controller of organs, Muttaqī, in holy fight with vr’tr.

Properly consecrated you are7.

For the one who leads to light, I consecrate you properly8, the sincerely loved one9.

For both the agni and som10 I consecrate you properly, the sincerely loved one11.

Consecrate you all12 for the divine work13 for the divine one14.

For the divine worship15 because you all are dirty16.

Defeated absolutely17.

I consecrate this you all individually18.

———————————————————

Rshi: Paraméshŧhī Prajāpati.

 

1 Dévtā/Divine Subject: Jndr, the controller of organs. Muttaqī in Al Qur’an Al Karkm.

Chhand/Meter: Nichr’d Ushñik.

Svar: R’shabh.

 

2 Dévtā/Divine Subject: Agni, the one who leads to light.

Chhand/Meter: Virād Gāyatrk.

Svar: Shadj.

 

3 Dévtā/Divine Subject: Yagyah, Yajn, the best work according to Shatpath Brāhmañ. Chhand/Meter: Bhurik Ushñik.

Svar: R’shabh.

 

Yajurved: Adhyaay’ 1| Mantr 14

————————————–————–

1. More Commentary on Ved
2. More On Hinduism
3. On Islam
4. On History
5. Science Fiction
6. Creative Adult Sex in English from Durgesh
7. Durgesh in Hindi/Urdu